Hà Nội cần có giải pháp kiểm soát dịch COVID-19 phù hợp