Hà Nội chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết khoảng 39.000 tỷ đồng