Hà Nội cơ bản kiểm soát dịch Covid-19, từng bước chuyển sang giai đoạn 'bình thường mới'