Hà Nội công bố phường Phú Đô và xã Xuy Xá ở cấp độ 3 trong phòng, chống Covid-19