Hà Nội đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái