Hà Nội đánh giá nguy cơ lây nhiễm khi đi thang máy với F0