Hà Nội điều chỉnh các biện pháp phòng dịch, sẽ không triển khai 3 vùng