Hà Nội điều trị thành công ca nhiễm Covid-19 bằng ECMO