Hà Nội góp sức chăm lo cho người yếu thế trong thời đại dịch