Hà Nội hỗ trợ gần 5,2 triệu lượt người khó khăn do Covid-19