Hà Nội luôn chủ động, linh hoạt trong phòng, chống dịch