Hà Nội mở cửa lại có nguyên tắc, trật tự để bảo vệ an toàn