Hà Nội phân bổ 6.000 túi thuốc điều trị F0 tại nhà