Hà Nội thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19