Hà Nội tiếp tục hỗ trợ thiết bị học trực tuyến cho học sinh khó khăn