Hà Nội triển khai 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm về học tập và làm theo Bác