Hà Nội triển khai hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch Covid-19