Hà Nội triển khai nhiều nhiệm vụ mới đảm bảo phòng chống dịch