Hà Tĩnh cách ly y tế tạm thời 3 thôn liên quan đến các ca mắc COVID-19