Hải Dương: Các trường hợp liên quan ca mắc ở Thuận Thành đều âm tính