Hải Dương: Tăng cường kiểm tra, giám sát doanh nghiệp phòng chống dịch