Hải Dương phạt nặng trường hợp F1 nếu không khai báo trong 24 giờ