Hải Phòng: Phạt cơ sở game online tái phạm quy định chống COVID-19