Hải Phòng: Trang cấp hơn 10 tỷ để điều trị F0 tại nhà