Hải quan 'tha' phạt doanh nghiệp vi phạm hành chính vì Covid-19