Hàng không với bài toán lo giữ chân nhân lực giữa đại dịch COVID-19