Hàng nghìn biển kiểm soát được cấp trong ngày đầu áp dụng giảm 50% lệ phí trước bạ