Hàng triệu khách hàng ở 21 tỉnh, thành phố phía Nam được giảm giá điện