Hành trình vũ đạo của Black Pink: Người lên 3 đã bộc lộ năng khiếu, người chật vật 3, 4 lớp học nhảy mỗi ngày