Khử khuẩn toàn bộ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh