Hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người/lần cho lao động tự do tại Hà Nội