Hỗ trợ Bình Dương trong công tác phòng, chống dịch COVID-19