Hỗ trợ người khiếm thị trên địa bàn Hà Nội thích ứng với đại dịch Covid-19