Hỗ trợ người lao động ở tỉnh quay lại TP.HCM và tìm kiếm việc làm