Hỗ trợ thuốc dự phòng cho hành khách đi trên các chuyến tàu về quê