Hoàn phí giao dịch đối với các khoản giải ngân cho vay trả lương người lao động

Chiều 16/7, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Quyết định 1473 về việc hoàn phí giao dịch đối với các khoản giải ngân cho vay trả lương người lao động.

Theo đó, quyết định nêu rõ, hoàn phí giao dịch thanh toán qua hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng của Ngân hàng Chính sách xã hội đối với các giao dịch thực hiện giải ngân cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo quy định tại Chương X Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

Về tổ chức thực hiện, trách nhiệm của Ngân hàng Chính sách xã hội là đầu mối phối hợp với Cục Công nghệ thông tin của Ngân hàng Nhà nước đề xuất cụ thể về tiêu chí nhận diện các lệnh thanh toán giải ngân cho vay theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg qua Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng.

Hoàn phí giao dịch đối với các khoản giải ngân cho vay trả lương người lao động.

Đồng thời, Ngân hàng Chính sách sẽ lập và gửi Ngân hàng Nhà nước bảng kê (dưới hình thức điện tử) danh sách các lệnh thanh toán giải ngân cho vay theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg qua Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng (Bảng kê) ngay sau khi kết thúc ngày giao dịch cuối cùng của tháng. Ngân hàng Chính sách xã hội hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ, trung thực và kịp thời của Bảng kê gửi Ngân hàng Nhà nước.

Cũng theo Quyết định này, trách nhiệm của các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước. Cục Công nghệ thông tin hướng dẫn Ngân hàng Chính sách xã hội lập và gửi Ngân hàng Nhà nước bảng kê dưới hình thức điện tử; đối chiếu Bảng kê của Ngân hàng Chính sách xã hội với danh sách các lệnh thanh toán qua Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng đáp ứng tiêu chí nhận diện để xác định số tiền phí được hoàn trả.

Cục Công nghệ thông tin và Sở Giao dịch có trách nhiệm phối hợp đảm bảo hạch toán kế toán các khoản hoàn phí đối với Ngân hàng Chính sách xã hội trong năm tài chính. Vụ Tài chính-Kế toán thực hiện hướng dẫn Sở Giao dịch trong công tác hạch toán hoàn phí thanh toán điện tử liên ngân hàng đối với Ngân hàng Chính sách xã hội.

Theo Nguyệt Hồ/Nhà báo và Công luận Link Gốc:           Copy Link
https://congluan.vn/hoan-phi-giao-dich-doi-voi-cac-khoan-giai-ngan-cho-vay-tra-luong-nguoi-lao-dong-post156508.html

Tags: Ngân hàng Nhà nước  |  giải ngân  |  gói hỗ trợ