Hoàn thiện chiến lược tổng thể để thích ứng an toàn với dịch bệnh