Hoàn thiện quy trình cấp phép vaccine và sản xuất sinh phẩm chống dịch