Quy định cần biết

Học sinh có thể vào học trước tuổi hoặc học vượt lớp trong phạm vi cấp học

Theo quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ở cấp học THCS và THPT, học sinh có thể lực tốt và phát triển sớm về trí tuệ có thể vào học trước tuổi hoặc học vượt lớp trong phạm vi cấp học.

Bộ GDĐT vừa ban hành Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2020 và thay thế Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Thông tư có nhiều điểm mới liên quan đến nhiệm vụ, quyền của giáo viên, học sinh.

Học sinh được vào học trước tuổi hoặc học vượt lớp trong phạm vi cấp học (ảnh minh họa)

Thông tư mới cũng quy định việc đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh. Theo đó, học sinh được kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện theo quy chế đánh giá và xếp loại học sinh của Bộ GDĐT.

Việc kiểm tra, đánh giá học sinh được thực hiện theo quy định của chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành, bảo đảm tính toàn diện, công bằng, trung thực, khách quan, vì sự tiến bộ của học sinh, coi trọng việc động viên, khuyến khích học sinh tiến bộ, chú trọng đánh giá quá trình học tập của học sinh, đánh giá bằng nhiều phương pháp, hình thức, kỹ thuật, và công cụ khác nhau; không so sánh học sinh này với học sinh khác và không gây áp lực cho học sinh, giáo viên và cha mẹ học sinh.

Học sinh tiểu học ở trường phổ thông có nhiều cấp học học hết chương trình tiểu học đủ điều kiện theo quy định của Bộ GDĐT thì được hiệu trưởng xác nhận vào học bạ việc hoàn thành chương trình tiểu học. Học sinh học hết chương trình THCS, đủ điều kiện theo quy định của Bộ GDĐT thì được Trưởng Phòng GDĐT cấp bằng tốt nghiệp THCS. Học sinh học hết chương trình THPT đủ điều kiện theo quy định của Bộ GDĐT thì được dự thi tốt nghiệp và nếu đạt yêu cầu thì được Giám đốc Sở GDĐT cấp bằng tốt nghiệp THPT; nếu không dự thi tốt nghiệp hoặc thi tốt nghiệp không đạt yêu cầu thì được hiệu trưởng cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông.

Việc ứng dụng CNTT trong đánh giá kết quả học tập, giáo dục học sinh được thực hiện theo lộ trình phù hợp với điều kiện thực tế của cơ sở giáo dục, bảo đảm yêu cầu đánh giá vì sự phát triển của học sinh, thúc đẩy các phương pháp và hình thức dạy học, giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

Ngoài ra, Thông tư cũng đặt ra quy định đối với phát triển văn hóa đọc. Trường trung học tạo điều kiện cho giáo viên, học sinh tiếp cận và sử dụng thông tin từ thư viện, các nguồn thông tin hữu ích khác để phát triển văn hóa đọc. Trường có trách nhiệm phát triển kỹ năng đọc và kỹ năng tìm kiếm thông tin cho giáo viên, học sinh.

Về quy định tuổi của học sinh trường trung học, tuổi của học sinh vào học lớp 6 là 11 tuổi. Tuổi của học sinh vào học lớp 10 là 15 tuổi. Đối với những học sinh được học vượt lớp ở cấp học trước hoặc học sinh vào cấp học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định thì tuổi vào lớp 6 và lớp 10 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp cấp học trước.

Bên cạnh đó, học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở độ tuổi cao hơn 3 tuổi so với tuổi quy định. Học sinh không được lưu ban quá 3 lần trong một cấp học.

Học sinh có thể lực tốt và phát triển sớm về trí tuệ có thể vào học trước tuổi hoặc học vượt lớp trong phạm vi cấp học. Việc xem xét đối với từng trường hợp cụ thể được thực hiện theo trình tự quy định: cha mẹ hoặc người đỡ đầu có đơn đề nghị với nhà trường, Hiệu trưởng thành lập Hội đồng khảo sát, tư vấn gồm thành phần cơ bản: đại diện Lãnh đạo trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường, giáo viên dạy lớp học sinh đang theo học, căn cứ kết quả khảo sát của Hội đồng khảo sát, tư vấn, hiệu trưởng xem xét, quyết định.

Học sinh trong độ tuổi quy định ở nước ngoài về nước, con em người nước ngoài làm việc tại Việt Nam được học ở trường trung học tại nơi cư trú hoặc trường trung học ở ngoài nơi cư trú nếu trường đó có khả năng tiếp nhận. Việc xem xét đối với từng trường hợp cụ thể được thực hiện như sau: cha mẹ hoặc người đỡ đầu có đơn đề nghị với nhà trường, Hiệu trưởng tổ chức khảo sát trình độ của học sinh và xếp vào lớp phù hợp.

Theo P.Anh/Tổ Quốc Link Gốc:           Copy Link
http://toquoc.vn/hoc-sinh-co-the-vao-hoc-truoc-tuoi-hoac-hoc-vuot-lop-trong-pham-vi-cap-hoc-20200918234113185.htm

Tags: vào học  |  Trung học  |  đánh giá  |  Bộ GDĐT  |  phổ thông  |  phát triển  |  Tốt nghiệp  |  thông tư