Học sinh một số vùng tại Đà Nẵng đi học trực tiếp từ ngày 18/10