Hơn 100 triệu liều vắc xin Covid-19 sắp trở thành rác thải vì hết hạn sử dụng