Hơn 12 triệu lượt hộ nghèo được vay vốn chính sách

Cả nước đã có hơn 12 triệu lượt hộ nghèo được vay vốn chính sách sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 40.

Ảnh minh họa - Dân trí.

Sau hơn 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (Chỉ thị 40), Ngân hàng Chính sách xã hội cho biết đã có hơn 12 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn tại ngân hàng này.

Nguồn vốn chính sách cũng đã góp phần giúp hơn 2,1 triệu hộ vượt qua ngưỡng nghèo; thu hút, tạo việc làm cho hơn 1,3 triệu lao động; giúp hơn 24 nghìn lao động thuộc gia đình chính sách được vay vốn đi lao động có thời hạn ở nước ngoài; gần 346 nghìn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập.

Bên cạnh đó, cũng đã có hơn 7,3 triệu công trình nước sạch và vệ sinh môi trường ở nông thôn, gần 142 nghìn căn nhà cho hộ nghèo và các hộ gia đình chính sách cũng đã được xây dựng từ nguồn vốn này.

Hơn 5 năm qua, tuy công tác tín dụng chính sách xã hội đã đạt được nhiều kết quả quan trọng nhưng vẫn còn một số tồn tại cần cải thiện.

Cụ thể, trong quá trình thực hiện Chỉ thị 40, một số cấp ủy, chính quyền chưa quan tâm đúng mức đến hoạt động tín dụng chính sách xã hội; một số nhiệm vụ đề ra chưa được thực hiện đầy đủ, kịp thời và triệt để.

Việc bố trí nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện chương trình tín dụng chính sách xã hội chưa kịp thời, chưa đáp ứng yêu cầu.

Vẫn còn thiếu cơ chế cụ thể lồng ghép, phối hợp hiệu quả giữa các chương trình, dự án kinh tế - xã hội với tín dụng chính sách xã hội. Năng lực, trách nhiệm của một số tổ chức nhận ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội tại cơ sở còn hạn chế.

Theo Ban Thời sự/VTVNEWS Link Gốc:           Copy Link
http://vtv.vn/kinh-te/hon-12-trieu-luot-ho-ngheo-duoc-vay-von-chinh-sach-20210613130831875.htm

Tags: ngân hàng chính sách xã hội  |  gia đình chính sách