Hơn 139 triệu người ảnh hưởng do biến đổi khí hậu và COVID-19