Đại dịch COVID-19 ảnh hưởng tiêu cực tới việc làm của người lao động