Hơn 40 người bay cùng BN2148 tái dương tính đã liên hệ với ngành y tế Hải Phòng