Hơn 500.000 học sinh Bình Dương học trực tuyến từ ngày 15/9