Hơn 558.000 tổ chức, cá nhân đóng góp vào quỹ vaccine phòng COVID-19