Huỷ bỏ yêu cầu xét nghiệm Covid-19 mới được vào chợ