Huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam tạm dừng nhiều hoạt động do Covid-19