Huyện Thanh Chương muốn dân kê khai đúng tiền từ thiện của vợ chồng Thủy Tiên